СББ – мен (Сандық Бағдарламалық Басқару) кеңістіктің күрделі пішіндерін өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында 16К20 токарлы станокты жаңгырту

100k.kz

10,000 

Описание

АҢДАТПА

Берілген дипломдық жұмыста 16К20 білдекті күрделі беттерді өңдеу мақсатында жаңғырту,кинематикалық есептеулер жүргізілді.Дипломдық жұмыстың тақырыбы: СББ -мен (Сандық Бағдарламалық Басқару) кеңістіктің күрделі пішіндерін өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында 16К20 токарлы  станокты жаңгырту.

Мақсаты – АЖЖ бағдарламаларын әр турлі жерлерде қолданысқа ендіру.

АЖЖ-ны өндіріске ендірудің тиімділігі дәлелденген, конструкторлық, технологиялық құжаттамаларды дайындау уақытын жеделдететінімен және өндірілетін өнімнің сапасымен.

Бұл жұмыста Компас 3D V13  бағдарламалары қолданған.

АННОТАЦИЯ

 В данной дипломной работе расчитана кинематический расчет токарного станка 16К20. Тема дипломной работы: «Модернизация токарного станка  c ЧПУ    целью обеспечения возможности обработки поверхностей сложных форм.

Цель – внедрение САПР технологии в расчеты деталей.

Доказана эффективность внедрения САПР в производство, за счет ускорения сроков подготовки конструкторской и технологической документации, а так же качества производимой продукции.

Проектирование производилось в системе автоматизированного проектирования Компас-3D V13.

ANNOTATIONS

In given degree work calculation box of the presenting turning винторезного tool 16К20 and is done work on technologies of the fabrication to axis. The Subject of the degree work: Modernization   lathe  with CNC  in order to allow treatment of surfaces of complex shapes.

The Purpose – an introduction CAD technologies in calculations of the details.

Proved efficiency of the introduction CAD in production, to account of the speedup of the periods of preparation design and technological documentation, but in the same way quality produced to product.

Designing was produced in system computer aided design by Kompas-3d V13

МАЗМҰНЫ

  Кіріспе 10
1 Технологиялық бөлім 12
1.1 Метал жону білдектің тарихы 12
1.2 Білдектің түрлері.Жоңғыш білдек 15
1.3 Жону білдектерінің тағайындалуы 24
2 Конструкциялық бөлім 27
2.1 Білдектің техникалық мүмкіндіктерін кеңейту 27
2.2 Фасонды беттерге өңдеуге арналған  қондырғы 27
2.3 Білдек шпинделіне патронды бекітуге арналган қондырғы 28
2.4 Жону  автоматтарда эксценртлі беттерді өңдеуге арналған қондырғы 29
2.5 Сфералық беттерді өңдеуге арналған қондырғы 31
2.6 Эксцентрлі бөлшектерді бекітуге  арналған өзі центрлеуші патрон 32
3 Есептік бөлім 35
3.1 Кинематикалық есептеу 35
3.1.1 Жетектің құрылымдық формуласын құру 36
3.1.2 Құрылымдық және кинематикалық нұсқалар санын анықтау 37
3.1.3 Құрылымдық торды құрастыру 38
3.1.4 Жетектің кинематикалық схемасын құру 39
3.2 Тісті доңғалақтың тістер санын анықтау 41
3.3 Күшті есептеу 44
3.4 Оймакілтекті қосылысты есептеу 50
3.5 Тегершіктік-белбеулік берілістің есебі 51
3.6 Мойынтіректің есебі 52
3.7 Корпустың қабырғаларының қалыңдығын есептеу 52
4 Экономикалық бөлім 53
4.1 Кәсіпорынның сипаттамасы 53
4.2 Негізгі өндірістік қорды есептеу 53
4.3 Амортизация есебі 54
4.4 Өнеркәсіп жұмысшыларының санын есептеу 55
4.5 Материалдың,энергияның,аспаптың және тетіктердің шығындарының есебі 55
4.6 Көмекші материалдар 56
4.7 Электроэнергиялар 56
4.8 Су шығыны 57
4.9 Бу шығыны 57
4.10 Жалақы қорын есептеу 58
4.11 Негізгі жұмысшылардың еңбек ақылары 59
4.12 Шығындардың кешенді статьялары 59
4.13 Өнімнің өзіндік құны 62
4.14 Айналым қаражатын есептеу 64
5 Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөлімі 67
5.1 Табиғи жарықтандыру 68
5.2 Шу және жұмыс орнында шудың шекті деңгейі 70
5.3 Өрт қауіпсіздігі 71
5.4 Электр қауіпсіздігі 71
  Қорытынды 73
  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 74

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 [1]   Справочник технолога-машиностроителя. 2 том. А. Г. Косиловтың және Р.К. Мещерякованың. 4-ші басылымы, өзгертілген және толықтырылған. – М.: Машиножасау 1985. – 496 б.

[2]  Курстық жұмысқа арналған методикалық нұсқаулар “Металлорежущие станки и промышленные роботы” Құрағандар: Ю.А. Сапронов, В.Г. Кочергин, Н.В. Вяльцев, А. Е. Гаркуша. – Донецк. ДПИ, 1987г. – 48 б.

[3]  А. С. Пронников. Расчет и конструирование металлорежущих станков. 2 – басылым.М.: “Жоғарғы мектеп”, 1968. 431 б.

[4]  «Режимы разания штампов», анықтама, М., «Машинажасау», 1972 ж.

[5]  М.А. Ансеров, «Приборостроение металлорежущих станков», М., «Машинажасау», 1975 ж.

[6]  С.С. Некрасов, Г.М. Зильберман Технология материалов, «Обработка конструкционных материалов резанием». Москва «Машиностроение», 1974г.

[7]  Б.Т. Гельберг., Г.Д. Пекелис «Ремонт промышленного оборудования», Москва «Высшая школа», 1975г.

[8]  Д.Д. Бондарев, Б.А. Соколов «Практикум по металлообработке», издательство «Просвещение» Москва, 1972г.

[9]  Н.Н.Чернов Металлорежущие станки. Издательство «Машиностроение» 1978г.

[10]  Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. М., «Машиностроение», 1973г.

[11]  Решетов Д.Н. Расчет деталей станков. М., «Машгиз», 1945г.

[12]  Долин П.А. Справочник по технике безопасности. М., «Энергия», 1973г.

[13]  М.Кидрук  КОМПАС – 3DV13 Учебный

0/5 (0 Reviews)

Детали

Брэнд

100k.kz

Язык документа

Количество станиц

Оригинальность

Тип работы

Информация о продавце

  • Продавец avr_2.0
  • Адрес:
  • Рейтинг отсутствует!