Описание

АҢДАТПА

 Берілген дипломдық жобаның технологиялық бөлімінде бұйымның құрастыруының технологиялық үрдісі мен тетікті жасаудағы технологиялық үрдісі талқыланып көрсетілген. Сонымен қатар механикалық өңдеу операциясы кезіндегі әдіпті, кесу режимі мен машиналық уақытты, құрал- жабдықтарды есептеуге негіздеме берілген. Дипломдық жобада конусты дөнгелекті механикалық өндеу технологиялық үдісіне және оған қойылатын техникалық шарттарға талдау жасалған. Конусты дөнгелекті қойылатын техникалық шарттарға талдау жасалған. Осының нәтижесінде бұйымды жасаудың жалпыеңбексиымдылығы алынған.

Конструкторлық бөлімінде құрал жабдықтың конструкциясы жобаланған және қондырғыға күштік есебі мен дәлдікке есептелген..

Дипломдық жобада техникалық қауіпсіздік шараларының орындалуы қарастырылған және экономикалық негіздеме берілген.

АННОТАЦИЯ

 В данном дипломном проекте спроектирован технологический процесс механической обработки конического колеса.

В технологической части проекта также раскрыта технологическая схема сборки узла, проанализирована технология изгтовления детали. Кроме того произведены расчеты режимов резания,припуски на обработку детали,расчеты технической нормы времени на обработку, произведен выбор и расчет приспособления. В диплормном проекте раскрыты основные требования к организационной схеме сборки узла, основные требования к изготовливаемой детали.

Произведен анализ конического колеса на технологичность и произведены расчеты трудоемкости изделия.

В конструкторской части проекта рассмотрена конструкция подобранного приспособления и произведены расчеты приспособления на точность и силовые расчеты.

В дипломном проекте рассмотрены мероприятия по охране труда и технике безопасности и определены технико-экономические показатели проекта.

ANNOTATION

 The technological process of tooling of conical wheel is projected in this diploma project.

The flowsheet of assembling of knot is also exposed in technological part of project, technology of изгтовления detail is analysed. The calculations of the cutting modes are produced in addition, припуски on treatment of detail, calculations of technical norm of time on treatment, a choice and calculation of adaptation are produced. The basic requirements to the organizational chart of assembling of knot, the basic requirements to the изготовливаемой detail are exposed in a диплормном project.

The analysis of conical wheel is produced on a manufacturability and the calculations of labour intensiveness of good are produced.

In designer part of project the construction of neat adaptation is considered and the calculations of adaptation are produced on exactness and power calculations.

In a diploma project events are considered on a labour protection and accident prevention and the технико-экономические indexes of project are certain.

МАЗМҰНЫ

 

Кіріспе 10
1 Технологиялық бөлім 12
1.1 Бұйымның, тетіктін немесе құрылымдық бірліктін сипаттамасы 12
1.1.1 Тетік материалы мен оның қасиеттері 12
1.1.2 Тетіктін технологиялылық анализі 12
1.2 Өңдіріс типін анықтау 13
1.3 Бұйымды өндеу операция кезіндегі технологиялық базаларды таңдауының негіздемесі 13
1.4  Механикалық өңдеу операциясы кезіндегі әдіпті есептеу 13
1.4.1 Әдіпті есептеу 14
1.5 Кесу режимі мен машиналық уақытты анықтау есебі 16
1.6 Техникалық уақыт нормасын есептеу 42
1.6.1 Кеулей жону және центірлеу операциясының уақыт нормасын есептеу 42
1.6.2      Жону операциясының уақыт нормасын есептеу 43
1.6.3 Жону (тазалай) операциясының уақыт нормасын есептеу 44
1.6.4 Жону операциясының уақыт нормасын есептеу 45
1.6.5 Жону (тазалай) операциясының уақыт нормасын есептеу 45
1.6.6 Жиек шығару операциясының уақыт нормасын есептеу 46
1.6.7 Жиек шығару операциясының уақыт нормасын есептеу 47
1.6.8 Тіс кесу операциясының уақыт нормасын есептеу 48
1.6.9 Ажарлау операциясының уақыт нормасын есептеу 49
1.6.10 Тіс ажарлау операциясының уақыт нормасын есептеу 50
1.6.11 Кілтек кесу операциясының уақыт нормасын есептеу 51
2 Конструкторлық бөлім 52
2.1 Қондырғының сипатты мен есебі 52
2.2  Қондырғының күштік есебі

2.3 Қондырғының дәлдікке есептеу

3  АЖЖ арқылы есептеу бөлімі

3.1 APM Studio модуліндегі тісті дөңгелектік есептеуі

3.2 APM Studio — да үлгілеу

53

54

56

56

56

3.3  ADEM  TDM  модуліндегі маршруттық және операциялық карталарын құру 60
4 Экономикалық бөлім 62
4.1 Ғимарат және құрылыстардың негізгі өндірістік қорларын есептеу 62
4.2 Өндірістік жабдық 62
4.3 Энергетикалық жабдықтар 63
4.4 Өнімнің өзіндік құнын есептеу 64
4.5 Цехтың техника- экономикалық көрсеткіштері 74
4.6 Экономикалық тиімділігінің бағасы 74
5 Еңбек қорғау бөлімі 76
5.1 Еңбек қорғаудағы ұйымдастыру шаралары 76
5.2 Еңбек қорғаудағы техникалық қорғау шаралары 76
5.3 Еңбек қорғаудағы өндірістік тазалық шаралары 76
5.4 Еңбек қорғаудағы өртке қарсылық шаралары 78
5.5 Бәсендеткішті шығару механикалық -құрастыру цехындағы қауіпті және зиян факторларға анализ беру 79
5.6 Бәсендеткіш шығаратын механикалық құрастыру бөліміндегі жабдықтар мен жұмыс орындары 80
5.7 Еңбек мен демалу режимдері 80
5.8 Техникалық амалдар 80
5.9  Жарықтандыруды есептеу 83
5.10  Өрт қауіпсіздігі ережелері 84
Қорытынды 85
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 86

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

[1]  Политехнический словарь. /Под ред. И.И. Артоболевского. – М.: Советская энциклопедия, 1997

[2]  А.И. Кудрявцев. Элементы и устройства пневматики высокого давления. — М.: ВНИ ИТЭМР,1986

[3]  В.И.Анурьев. Справочник конструктора машиностроителя. В 3-х т. ТЗ-М.: Машиностроения, 1980

[4 ] Справочник инсрументальщика./Под ред. И.А. Ординарцева. – Л.: Машиностроение,1987

[5 ] Справочник технолога машиностроителя. В2-х т. Т1./ Под общ. ред. А.Г.Касиловой, Р.К.Мещерякова.-М.: Машиностроение, 1986

[6 ] А.Г.Косилов, Р.К. Мещеряков. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х т. Т2./-М.: Машиностроение, 1986

[7 ] Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. – М.: Машиностроение , 1983

[8]  Общемашиностроительные нормативы вренмени. В2-х ч. Ч1.-М.: Машиностроение, 1967

[9]   Общемашиностроительные нормативы вренмени. В2-х ч. Ч2.-М.: Машиностроение, 1967

[10]  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник .- М.: Машиностроение, 1979

[11]  Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов. – М.: Машиностроение,1978

[12]  Долматовский Г.А. Справочник технолога по обработке металлов резанием. –М.: Магшгиз,1962

[13]  Оброботка металлов резанием. Справочник технолога. / Под ред. А.А. Панова. –М.: Машиностроение, 1978

[14]  Е.С. Ямпольской. Проектирование машиностройельных заводов и цехов. – М.: Машиностроение, 1975

[15 ] Технология машиностроения. Метод.указания к курсавому проетированию./Под общ.ред. Нуржанова А.- Алма-Ата.:КазПТИ,1986

[16]  Мягков В.Д. Допуски и поадки. Справочник. В2-х ч. Ч1.-Л.: Машиностроение,1983

[17]  Мягков В.Д. Допуски и поадки. Справочник. В2-х ч. Ч2-Л.: Машиностроение,1983

[18]  Технология машиностроения. В2-х т. Т1./Под ред. А.М. Дальского.-М.: Изд.МГТУ,1999

[19 ] Технология машиностроения. В2-х т. Т2/Под ред. А.М. Дальского.-М.: Изд.МГТУ,1999

0/5 (0 Reviews)

Детали

Брэнд

100k.kz

Язык документа

Количество станиц

Оригинальность

Тип работы

Продавец:

  • Продавец avr_2.0
  • Рейтинг отсутствует!