Описание

Дипломдық жобада қарастырылатын мәселелер тізімі:

а) Кіріспе, шағылған түбі шағылған цилиндр және қақпақ тетігінің сызбасы;

ә) Технологиялық бөлім;

б) Экономикалық бөлімі;

в) Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі;

Сызбалық материалдар тізімі (міндетті сызбалар дәл көрсетілуі тиіс)

Сызбалық материалдар 7 сызбада көрсетілген.

АНДАТПА

Берілген дипломдық жобасы Халық тұтыну тауарларын жасаудың технологиялық процестерін жобалау. «Түбі шағылған цилиндр» және «қақпақ» тетіктерінің технологиялық процестеріне есептеулер орындалған.Бұл тетіктер суықтай қаңылтырлы қалыптау операцияларымен жасалады: ию, кермелеу, түзету, рельефті қалыптау, көмкеру, қорамалау, жаншу және кенейту және т.б.

Қаңылтырлы қалыптау массалы және ірісериялы өңдірісінде кенінен қолданылады, өйткені қалып әбзеліне кеткен шығындары ақталады. Осыған сәйкес минималды шығындарымен ұсақ партиялармен бұйымдар шығаруды қамтамасыз етеді, сонымен қатар арнайы құралдарды және қалыптау әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.

Есептелген технологиялық процестерінде ию және кермелеу қалыптары жобаланған. Керекті жабдығы таңдалып алынған.

Жұмыс мақсаты суықтай қаңылтырлы қалыптау цехының саласын жобалау.

АННОТАЦИЯ

Данная дипломная работа посвящена разработке технологических процессов деталей народного потребления. Выполнены расчеты по технологическим процессам деталей представителей «цилиндр с пробивным дном», «Крышка». Эти детали выполнялись операциями холодной листовой штамповки как гибка, вытяжка, правка, рельефная штамповка, отбортовка, формовка, обжим и раздача и т.д.

Листовая штамповка наиболее широко применяется в массовом и крупносерийном производстве, когда затраты на штамповую оснастку особенно рентабельны. Наряду с этим, опыт многих отечественных заводов показывает, что листовая штамповка может с успехом применяться в мелкосерийном производстве. Однако для этого необходимо использовать специальные средства и способы штамповки, обеспечивающие выпуск мелких партий изделий с минимальными затратами. Для данных технологических процессов спроектирован штамп гибочный, и штамп вытяжной. Выбрано необходимое оборудование.

Цель работы спроектировать цех холодной листовой штамповки.

ANNOTATION

This thesis is devoted to the development process of consumer items. Calculations by technological processes parts representatives “cylinder with a breakdown bottom”, “cover”. These parts were made of cold stamping operations as bending, stretching, editing, relief stamping, flanging, forming, crimping and distribution, etc.

Stamping is most widely used in mass and large-scale production, where the cost of die tooling especially profitable. Along with this, the experience of many domestic factories shows that the sheet-metal stamping can be successfully applied in small-scale production. However, this requires the use of special means and methods of forming, provide for production of small batches of products with minimal effort. For these processes designed bending stamp and stamp extractor. Joined necessary equipment.

Objective design shop cold stamping.

МАЗМҰНЫ

Кіріспе 10
1 «Түбі шағылған цилиндр» типтес тетігін жасаудың технологиялық үрдісі 11
1.1 Тетіктің технологиялығын таңдау 11
1.2 Дайындама өлшемдерін және пішінін анықтау 11
1.3 Материалды пішу және дәлдашалар мөлшері 12
1.4 Қаңылтырлы материалды қайшылармен кесу 23
1.5 Қалыпта дайындаманы шағу 23
1.6 Дайындаманы кермелеу 24
1.7 Дайындаманы тесу 25
1.8 Дайындаманы калибрлеу 26
1.9 Әдіпті кесу 27
1.10 Шағу қалыбын есептеу және жобалау 27
2 «Қақпақ» типтес тетік жасаудың  технологиялық үрдісін жобалау 31
2.1 Дайындама өлшемдерін анықтау 31
2.2 Материалды пішуі және дәлдашалар мөлшері 33
2.3 Технологиялық  процесін құру 34
2.4 Тесікті тесу күшін анықтау 34
2.5 Тетікті пуансоннан алып тастау күшін анықтау 36
2.6 Тетікті жолақтан кесу күшін анықтау 36
2.7 Тетіктің матрица арқылы итеріп шығару күшін анықтау 37
2.8 Ию күшін анықтау 37
3 Баспақты таңдау 40
4 Цех участкесін жобалау 41
4.1 Өндірістік жабдық құрамы және саны 41
4.2 Негізгі және қосымша материалдардың шығыны 44
4.3 Өндірістік жұмысшылардың санын және құрамын есептеу 47
4.4 Қалыптар санын есептеу 48
4.5 Цех участогының ауданын анықтау 49
4.6 Цехтың энергетикалық тұтынуы және транспорты 50

5 Экономикалық бөлім

53
5.1 Жобалау жұмыстарының жалпы экономикалық сипаттамасы 53
5.2 Күрделі (бірреттік) шығындар 55
5.3 Ағынды үлестірімдер (айлық шығындар) 56
5.4 Баға 61
5.5 Бұйымды сату себебінен жылдық кіріс (доход) 62
5.6 Жылдық жалпы пайданы табу 62
5.7 Жылдық таза пайда 62
5.8 Тиімділік (рентабельность) және басқа экономикалық көрсеткіштер 62
5.9 Техника-экономикалық көрсеткіштер 63

6 Қауіпсіздік және еңбек қорғау

64
6.1 Еңбек қорғау бойынша жалпы ұйымдастыру шаралары 64
6.2 Жабдықта қауіпсіз жұмыс істеудің техникалық шаралары 65
6.3 Жабдық арасындағы қауіпсіз арақашықтықты таңдау, оны цех участогында орнату 66
6.4 Жүккөтеретіш машиналар және механизмдерді, көліктерді цех ішінде қауіпсіз қызмет ету шаралары 66
6.5 Электрқауіпсіздігі бойынша шаралар жобалау 66
6.6 Эргономика және эстетика элементтері 67
6.7 Жабдықты сырлау 68
6.8 Санитарлы – гигиеналық талаптар 69
6.9 Өңдірістік шудан және дірілден қорғауы 70
6.10 Цех жарықтануын жобалау 71
6.11 Санитарлы – тұрмыстық бөлмелер 72
6.12 Өртке қарсы шаралар 72
Қорытынды 74
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 75
А қосымша

ПАЙДАЛЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

[1] Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке. – 6-е изд., перераб. и. доп. – Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд – ние, 1979. – 520 с., ил.

[2] Справочник конструктора штампов: Листовая штамповка/ Под общ. ред. Л. И. Рудмана. – М.: Машиностроение, 1988 – 496с.: ил. – (Б – ка конструктора).

[3] Ковка и штамповка. Справочник. В 4-х т./ Ред. Совет.; Е.И. Семенов (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1985 – Т.1. Материалы и нагрев. Оборудование. Ковка/Под ред. Е.И. Семенова, 1985. 568 с., ил.

[4] Ланской Е.Н., Банкетов А.Н. Элементы расчета узлов и деталей кривошипных прессов. М.: «Машиностроение», 1966 г., с. 371

[5]Кузнечно-штамповочное оборудование: Учебник для машиностроительных вузов/А. Н. Банкетов, Ю. А. Бочаров, Н. С. Добринский и др.; Под ред. А. Н. Банкетова, Е. Н. Ланского. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1982. 576 с.

[6] Иванов М.Н. и Иванов В.Н. Детали машин. Курсовое проектирование. Учеб. пособие для машиностроит. вузов. М., “Высш. Школа“, 1975.

[7] Норицын И.А., Шехтер В.Я., Мансуров А.М.  Проектирование кузнечных и холодноштамповочных цехов и заводов. Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. Школа, 1977. 423 с.

[8] Булах В.Н., Добровольский И.Г., Овчиников П.С. Проектирование

кузнечно-штамповочных цехов и  заводов. – Минск : Вышейшая школа. 1978.

[9] Проектирование машиностроительных заводов и цехов. Справочник

в 6 томах. Под общ. Ред. Е.С.Ямпольского. Т.3. Проектирование цехов обработки металлов давлением и сварочного производства. Под редакцией А.М. Мансурова. М.: Машиностроение, 1974.

[10] Темірғалиев С.Ж. Дипломдық жобаның (жұмыстың) экономика бөлімі. Әдістемелік нұсқау (бейэкономикалық мамандықтар үшін). Алматы, ҚазҰТУ, 2009, 22 бет.

0/5 (0 Reviews)

Детали

Брэнд

100k.kz

Язык документа

Количество станиц

Оригинальность

Тип работы

Информация о продавце

  • Продавец avr_2.0
  • Рейтинг отсутствует!