Ыстықтай илемдеуде кварто орнағының жұмысшы қапасын жобалау

100k.kz

15,000 

Описание

Дипломдық жұмыста қарастырылған мәселелер тізімі

а) Кіріспе;

б) Өңделген конструкция сипаттамасы;

в) Еңбек қорғау;

г) Экономикалық бөлім.

МАЗМҰНЫ

 

Кipicпе 10
1 Өңделген конструкция сипаттамасы 11
1.1 Білдек 12
1.2 Жұмыс және тірек біліктері 13
1.2.1 Ыстықтай жомдау білдектерінің жұмыс біліктері 13
1.2.2 Тіреу біліктері 14
2 Қалың беттік 3600 білдегінің төрт білікті көтермелерінің жұмыс және тіреу біліктерін есептеу 16
2.1 Жұмыс және тіреу біліктері арасындағы күштің таралуын анықтау 16
2.2 Жұмыс және тіреу біліктерінде ию моменті мен қалыпты кернеуді анықтау 16
2.3 Жұмыс және тіреу біліктерінің беріктік қорын анықтау 18
2.4 Біліктердің беткі қабатындағы байланыс кернеуі мен деформация 18
2.5 Тіреу біліктерінің иілуін анықтаймыз 19
2.6 Жұмыс біліктерінің тірегіндегі мойынтіректі есептеу 21
2.7 Тіреу біліктерінің мойынтіректерін есептеу 22
2.8 Жетекші біліктегі буатты есептеу 24
3 Қысқыш механизмдерді есептеу 25
4 Сұйықтай үйкеліс мойынтіректерін есептеу 35
5 Көтермелерді есептеу 39
6 АЖЖ құрудың негізгі принциптері 48
6.1 АЖЖ құру кезеңдері 34
7 Илемдеу үрдісінің есептік сұлбасының моделін дайындау 52
8 Экономикалық бөлім 55
8.1 Шығындарды есептеу 55
8.2 Қызметкерлердің жалақы мөлшерін есептеу 57
8.3 Электр энергиясына жұмсалатын шығындар 61
8.4 Ой еңбегінің бағасы 63
9 Еңбекті қорғау және тіршілік қауыпсіздігі бөлімі 64
9.1 Білікті механикалық және құрастыру цехындағы қауіпі және зиян факторларға анализ беру 64
9.2 Ұйымдастыру амалдары 64
9.2.1 Санитарлы-гигиеналық амалдар 64
9.2.1.1 Өңдіріс территориясы 64
9.2.1.2 Механо – құрастыру цехынын ғимараты 65
9.2.1.3 Жабдықтар мен жұмыс орындары 65
9.2.1.4 Еңбек мен демалу режимдері 65
9.3 Техникалық амалдар 66
9.3.1 Микроклиматты қамтамас ету 66
9.3.2 Жерлендірудін 66
9.3.3 Жарықтандыруды есептеу 68
9.4 Өрт қауіпсіздігі ережелері 69
Қорытынды 70
Пайдаланылган адебиеттер тiзiмi 71

ПАЙДАЛЫНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

 [1]    Автоматизация производства (металлообработка) Б.В. Шандров, М.Академя,2004

[2]    Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерение. А.И. Якушев. М.Машиностроение 1987

[3]   Горбацевич А.Ф. «Курсовое проектирование по технологии машиностроения»,  Минск Высшая школа 1975.

[4]    Долин П.А. Справочник по технике безопасности. М. Энергоатомиздат, 1985,823 с.

[5]    Ишмухамбетова Т.Р., Капанова А.К. “Кәсіпкерлік іс-әрекеттің экономикалық негізі”   Алматы, 2001

[6]    Курсовое проектирование по предмету технология машиностронение. И.С.Добрыднев, М.Машиностроение,1985

[7]    Қазақша – орысша терминологиялық сөздік. Том 7.  Машина жасау. Алматы. Рауан. 2000

[8]    «Общемашиностроительные нормативы режимов резанья для технического  нормирования работ  на металлорежущих станках», Москва. Машиностроение 1967.

[9]    «Общемашиностроительные нормативы времени». М. Машиностроение1989.

[10]   Обработка металлов резанием. Справочник технолога. Под ред. А.А. Панова, М.Машиностроение, 1988.

[11] Проектирование приспособлении. А.П.Белоусов. М.Машиностроение 1964

[12]    Производственная санитария. Справочная пособые. Под ред. Злобинского Б. М.

[13]    Режущий инструмент. Е.Э.Фельдштейн Минск,Новое знание.2007

[14] Руководство дипломного проектированию по технологий машиностроений, металлорежущим станкам и инструментам. Л.В. Худобин М.Машиностроение 1986

0/5 (0 Reviews)

Детали

Брэнд

100k.kz

Язык документа

Количество станиц

Оригинальность

Тип работы

Информация о продавце

  • Продавец avr_2.0
  • Рейтинг отсутствует!